7+

Шагаа — 2018!

Шагаа — дээрге тыва чоннуң

Чаагай сүзүк чаңчылы — дыр,

Айның чаазын, хүннүң эртезин

Алгап — йөрээн байыры — дыр!

Шагаа — биле! Шагаа — биле!

Шагаа байырлалын байырлап, чаа үнүп орар Чер олуттуг сарыг Ыт чылын уткаан байырлыг хөглээшкиннер «Чечек» уруглар садынга хар — назы аайы — биле 6 бөлүкке  февраль 12-13 — түң хүннеринде болуп эрткен. Хөглээшкинге ниитизи — биле 104 бичии чаштар, 57 ада — ие, база уругларның немелде ооредилге албан чери хөгжүм школазының «Тыва хылдыг хөгжүм херекселдериниң» башкылары Чамбал Дугул — оол Хертекович база Хертек Анай — Хаак Семис — ооловна идекпейлиг киришкеннер.

Эң-не бичии «Хеймерек» бөлүкке ада — иелер аразынга мөөрейни башкылар Донгак Чойганмаа Хүреңовна, Кула Аржаана Семеновна эрттиргеннер.

Ийиги бичии  «Шеңне» бөлүкке Саая Чойганмаа Дыртык — ооловна, ортумак — улуг бөлүк «Розага» Байыр — оол Сайзаана Омаковна, школага белеткел бөлүүнге «Ромашкага» Хунан — оол Чодураа Иргитовна, кадыкшылганың улуг бөлүү «Одуванчик» Донгак Саяна Эмлисовна, кадыкшылганың бичии бөлүүнге «Колокольчикке» Куулар Алдынай Андреевна онза солун хөглээшкиннерни эрттиргеннер.