7+

История

Мугур-Аксы суурнун № 2 «Чечек» уруглар садынын кыска тоогузу.

    Монгун-Тайга кожууннун Мугур-Аксы суурнун № 2 «Чечек» уруглар сады 1973 чылдын сентябрь 1-де, 1 (бир) болуктуг, 25 олуттуг, 1,6 хардан-5 хар чедир назылыг уругларга ажыттынган. Ясли садтын баштайгы эргелекчи башкызы-Саая Сержин Барымзааевна  1973 чылдан 1979 чылга чедир ажылдаан. Ниитизи-биле 7 (чеди) кижи ажылдап турган.

    1979-1980 чылдарда Хертек Александра Анандыевна эргелекчи башкылап ажылдаан.

  1980-1985 чылдарда ясли садтын эргелекчизинге Доскаар Хургулек Салчаковна ажылдап турган.

    1983 чылда ясли садка 2 (ийи) болук немежип, 3 (уш) болукке 1,6 айдан 5 хар чедир 75 олутка уругларны хулээп ап турган.  Садикке шупту 21 ажылдакчы ажылдап турган.

     1985 чылдын август айдан эгелээш, бо хуннерде уруглар садынын эргелекчи башкызы Валентина Алдын-ооловна Ондар билдилиг удуртуп турар.

      2000-2001 ооредилге чылында холушкак хевирнин ясли сады болуп, 2 (ийи) санаторлуг болукту эде тургузуп кылган. Туберкулезка удур эмнээшкин чорударынга 2 (ийи) болукту эде тургускан соонда, ясли садта 6 (алды) болукте бо хуннерде ниитизи-биле 105 (чус беш) олутка 1,6 айдан 7 харга чедир назылыг уругларны хаара тудуп турар.

«Чечек» уруглар сады чечек деп аттыг болгаш болуктери чечектер аттары-биле адаттынган. Эн бичии болук  «Василек», ийиги бичии болук «Шенне», ортумак-улуг болук «Роза», школагаг белеткел болу «Ромашка», сангаторлуг улуг болук «Одуванчик», санаторлуг бичии болук «Колокольчик».

      Амгы уеде уруглар садында шупту 15 башкылар: оларнын иштинден 12 (он ийи) башкы дээди эртемниг, 3 башкы ортумак тускай эртемниг ажылдап турарлар. Башкыларнын 7-зи  І-ги категориянын, 8—зи ІІ-ги категориянын. Башкыларга немей техниктиг ажылчыннарнын саны 34.

     1998 чылда «Чылдын сады-98» — деп бугу Россия чергелиг моорейге киришкеш, тиилекчи болган.

     2004-2005 ооредилге чылында уруглар сады аттестация, аккредитацияны эртип, ІІ-ги категориянын уруглар сады болган.

     2010 чылда «Россиянын патриоду» деп бугу Россия чергелиг моорейге киришкеш тиилекчи болуп диплом-биле шаннаткан.

     2009-2010 ооредилге чылында уруглар сады аттестация, аккредитацияны эртип, ІІ-ги категориянын уруглар сады болган.

     2011 ооредилге чылында «Алдын маска» деп Республика чергелиг конкурска ІІІ-ку чаданын дипломантылары деп диплом-биле Монгун-Тайга районнун чагыргазынын культура килдизи шаннан.

   2011 ооредилге чылында  «Россиянын патриоттарын остуруп тур бис» деп Республика чергелиг конкурска І-ги черни алган.

    2012 ооредилге яамызынын моорейи «Эн эки ойнаар шол» деп номинациянын І-ги чернин толептиглери,

 2013-2014 ооредилге чыллында Россияда регионнар аразында Чуваш Республикада «Совенок» аттыг топтун организастап турар моорейлеринин идепкейлиг киржикчилери база дипломантылары, хундулуг бижиктер, хой-хой номинацияларны, кубокту чаалап ап ажылдап турарлар.

    «Чечек» уруглар сады кожуунда эки ажылдыг уруглар албан чери болуп турары-биле оскелерден ылгалдыг. Хой чылдарнын дургузунда кызымаккай ажылдакчыларга: Иргит Антонида Дочуновнаны, , Донгак Айланмаа Бак-Коковнаны, Сат Урана Биин-ооловнаны, Донгак Саяна Эмлисовнаны, Донгак Чойганмаа Хуреновнаны, Седип Оюмаа Сарыг-ооловнаны, Чыжыр-оол Аясмаа Дадар-ооловнаны, Донгак Тереза Монгеевнаны, Хунан-оол Чодураа Иргитовнаны, Хертек Чинчи Откек-ооловнаны, Чилбак-оол Василий

Чимитовичини, Чыргаланмай Галина Алдын-ооловнаны,, Чондан Монгун-оол Хертековичини демдеглээри чугула.

    База ол ышкаш коллективте хой чылдарда ажылдап, коллективтин амыдыралынга идепкейжи, уруглар садынын планда кирбээн капитал септелгезинге улуг γлγг хуузун киириштирген база оске-даа бичии тудугларны боттарынын кужу-биле тудуп кылып турар, алдын холдуг ажылчын оолдарывыска: Чилбак-оол Василий Чимитовичини, Донгак Владимир Сергеевичини, Байыр-оол Буян Айызановичини, Чондан Монгун-оол Хертековичини, Донгак Туман Доштуг-ооловичини, Иргит Шораан Дадар-ооловичини, Буянды Буян Александровичини, Ондар Лайдып Владимировичини, Куулар Айдын Борисовичини, Дамбаа Май-оол Семеновичини чоргаарал-биле адаары кузенчиг.

История

МБДОУ детский сад  № 2 «Чечек» села Мугур-Аксы образован в сентябре 1973 года.

С открытии детского сада заведующей назначена Саая Сержин Барымзааевна- (с 1973 года по 1980 год), с 1980 года по 1985 год заведующей работала Доскаар Хургулек Салчаковна, с 1985 года по сей день работает заведующая Ондар Валентина Алдын-ооловна.

Детский сад является комбинированным: всего 95 детей, 6 групп (4 общеразвивающие, 2 санаторные).

Группы носят названия цветов: Василек, Роза, Ромашка, Колокольчик, Одуванчик, что символизируют  общему названию детского сада «Чечек».

Коллектив детского сада – люди творческие, несущие тепло своих сердец детям, родителям. Кроме занятий, с учетом потребностей проводятся дополнительные услуги: такие как, ИЗО «Умелые ручки», «Начыннар» (национальная борьба хуреш), кукольный театр «Колобок», «Шумовой оркестр», танцевальный кружок – «Звезды», компьютерный кружок «Умка».

Работают всего 17 педагогов: из них  13 с высшим образованием.

Заведующая: Ондар Валентина Алдын-ооловна

Заведующий хозяйством: Ондар Лайдып Владимирович

Мед. сестра: Саая Айланмаа Чеченовна

Старший воспитатель: Донгак Чойганмаа Хуреновна

Музыкальный руководитель: Хертек Эртине Одаг-оолович

Педагог-психолог: Хунан-оол Чодураа Иргтовна

Руководитель физического воспитания: Монгуш Галина Базыр-Сатовна

Председатель профсоюза: Донгак Саяна Эмлисовна